Jajan kaliadrem2

Jajanan khas Bali, Kaliadrem. (FOTO/Ist)