Sandiaga buka Sanur festival

Menparekraf Sandiaga Uno buka Sanur Festival 2022.